۱۳۹۷/۰۹/۲۴ اخبار 338

ویزیتورسنتر ژئوپارک ارس در ایستگاه آخر طراحی

جلسه بررسی طرح های مربوط به ویزیتور سنتر ژئوپارک ارس

جلسه بررسی طرح های مربوط به ویزیتور سنتر ژئوپارک ارس با حضور مهندس علیرضا امری کاظمی مشاور سازمان منطقه آزاد ارس و امور ثبت جهانی این پدیده و مهندسان مشاور نیرسانبرگزار گردید.

در این جلسه پس از بررسی اتدهای اولیه درخصوص ادامه روند طراحی و تهیه نقشه های عملیاتی و برآورد پروژه بحث و بررسی گردید. شایان ذکر است یکی از عناصر مهم در روند ثبت جهانی ژئوپارک ارس طراحی و اجرای ویزیتور سنتر(پذیرمان) می باشد ک هبه عنوان محلی جهت پذیرش گردشگران، راهنمایی و تفسیر سایت های زمین شناسی و عرضه صنایع دستی و تولیدات محلی پس از اتمام طراحی در موقعیت کمربندی پارک کوهستان اجراء می گردد.