۱۳۹۸/۰۵/۲۲ اخبار 253

اتمام طرح احداث « ویزیتورسنتر » ژئوپارک ارس

نقشه اجرایی و برآورد نهایی پروژه ساختمان ویزیتورسنتر ژئوپارک ارس تحویل سازمان منطقه آزاد ارس گردید

در راستای احداث ویزیتورسنتر ژئوپارک ارس به عنوان پذیرمان و مرکز تفسیر پدیده های زمین شناختی و ژئوسایت های مربوط به ژئوپارک ارس، نقشه اجرایی و برآورد نهایی پروژه توسط مهندسین مشاور نیرسان تحویل سازمان منطقه آزاد ارس گردید.

با توجه به اینکه اجرای ویزیتورسنتر یکی از پروژه های عمرانی و زیربنایی مهم در ثبت جهانی ژئوپارک ارس به عنوان دومین ژئوپارک ایران و خاورمیانه قلمداد می گردد، اتمام طراحی و شناسایی پیمانکار جهت اجرای این پروژه می تواند در کسب امتیازهای آتی مثمرثمر باشد.

ساختمان ویزیتورسنتر قرار است در موقعیت کمربندی پارک کوهستان توسط سازمان منطقه آزاد ارس اجرا گردد.