۱۳۹۸/۰۸/۲۳ اخبار 182

کارگاه آموزشی ژئوپارک، اشتغال جامعه محلی و همیاری ژئوپارک

کارگاه آموزشی ژئوپارک، اشتغال جامعه محلی و همیاری ژئوپارک

در ادامه کارگاه های آموزشی و ترویجی قبلی، مدیریت ژئوپارک ارس کارگاهی تحت عنوان «ژئوپارک، اشتغال جامعه محلی و همیاری ژئوپارک» برگزار می کند. این کارگاه روز یکشنبه 26 آبان توسط سرکار خانم سوما سید یونسی مدیرعامل موسسه علوم زمین عصر جدید و با حضور مهندس علیرضا امری کاظمی مشاور محترم ژئوپارک ارس برگزار خواهد شد.