۱۳۹۸/۰۹/۰۹ اخبار 220

کارگاه حفاظت و تفسیر میراث زمین شناختی، ژئوپارک و ژئوتوریسم

کارگاه حفاظت و تفسیر میراث زمین شناختی، ژئوپارک و ژئوتوریسم

در راستای سلسله کارگاه های آموزشی ژئوپارک ارس، یک کارگاه دو روزه در روزهای 11 و 12 آبان توسط دکتر کیمیاسادات عجایبی مدیر موسسه میراث زمین شناختی خاورمیانه، برای پرسنل شاغل در مدیریت های ژئوپارک، گردشگری، فرهنگی، اجتماعی، مدیریت شهری و روابط عمومی سازمان برگزار شد. در روز اول کارگاه دکتر عجایبی درباره اصول کلی حفاظت و تفسیر میراث زمین شناختی و در روز دوم درباره مفاهیم ژئوپارک و ژئوتوریسم ارائه سخنرانی کردند.