۱۳۹۷/۰۵/۳۰ 291

برگزاری سمینار آشنایی با مبانی ژئوتوریسم برای دبیران آموزش و پرورش

برگزاری سمینار آشنایی با مبانی ژئوتوریسم برای دبیران آموزش و پرورش