۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 1231

مرکز پژوهشی ژئوتوریسم ارس

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی این منطقه در زمینه گسترش فعالیتهای گردشگری، واحد پژوهشی نوع 3 در قالب مرکز پژوهشی ژئوتوریسم فی مابین سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس و دانشگاه تبریز براساس مجوز شماره 155770/22 مورخ 29/07/94 شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و بر طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، مصوبات و مقررات مربوطه اداره می گردد.

مرکز پژوهشی ژئوتوریسم ارس

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی این منطقه در زمینه گسترش فعالیتهای گردشگری، واحد پژوهشی نوع 3 در قالب مرکز پژوهشی ژئوتوریسم فی مابین سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس و دانشگاه تبریز براساس مجوز شماره 155770/22 مورخ 29/07/94 شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و بر طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، مصوبات و مقررات مربوطه اداره می گردد.

 اهداف

1- اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی، توسعه ای در جهت گسترش توریسم و فرهنگ آن در مناطق مختلف کشور

2- پاسخگویی به نیازهای بخشهای دانشگاهی، دولتی و خصوصی به اطلاعات ژئوتوریسمی و تکنیکهای برنامه ریزی مرتبط با آن

3- مکانیابی استقرار طرحهای توسعه با توجه به مسائل ژئوتوریسمی

4- توسعه، گسترش و بومی سازی دانش ژئوتوریسم

5- حفاظت و حمایت از جاذبه های ژئوتوریستی و بکارگیری ابزارهای مناسب برای بهره برداری درست از توانمندیهای آنها

6-  ایجاد زمینه گردشگری پایدار و تقویت نگرش آمایشی در برنامه ریزان برای نیل به آرمانهای ارزشمندی مثل توسعه پایدار

7- حفظ جاذبه های ژئوتوریستی، و گسترش ژئوتوریسم، اکوتوریسم و گردشگری نواحی ژئومورفولوزیکی و زمین شناسی می باشند.

 

 وظایف مرکز

وظایف مرکزکه با توجه به اهداف فوق در زمینه « ژئوتوریسم » انجام می گیرد عبارتند از:

1-  بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی

2- انجام طرح‌های پژوهشی،کاربردی و توسعه ای

3- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مربوط

4- انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه های گردشگری

5- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی در زمینه ژئوتوریسم

6- همکاری در انجام پروژه های دانشجویی در راستای اهداف مرکز

7- برگزاری همایشهای علمی و بین المللی مرتبط

8- انتشار نتایج تحقیقات به صورت مجله، کتاب، سی دی و نظایر آن

9- انجام فعالیتهای ضروری بمنظور بکارگیری نتایج پژوهشهای انجام شده در سطح کشور

 

آدرس

منطقه آزاد ارس- جلفا- خیابان ساحلی- ضلع شمالی ساختمان مشاغل آزاد